Update over kinderbijslag en aanverwante regelingen (kind regelingen). En hoe zit het met de aftrek van kinderalimentatie?

In 2013 zijn wijzigingen aangekondigd die nadelig uitpakken, maar door het akkoord in oktober met D66, ChristenUnie en SGP heeft het kabinet betere perspectieven te bieden. Te weten:

Kinderbijslag
Verlaging van kinderbijslag, volgens het oude plan, is van de baan.

De huishoudentoeslag
De zorg- en huurtoeslag en het kind gebonden budget komen onder één noemer: de huishoudentoeslag. Tot en met modaal inkomen gaan (alleenstaande) ouders daardoor in hoofdlijnen er niet op achteruit, volgens de minister.

Kinderopvangtoeslag
Voor kinderopvangtoeslag er is toch nog extra geld beschikbaar gemaakt in de begroting. Informeer naar uw situatie of kijk op www.toeslagen.nl.

Behoud gratis schoolboeken
De impopulaire plannen zijn teruggedraaid en volgens de huidige situatie blijven schoolboeken gratis.

Aftrek in verband met kinderalimentatie
Minister Asscher heeft niets teruggedraaid wat betreft het plan tot afschaffing belastingaftrek kinderalimentatie. De aftrekmogelijkheid (onder voorwaarden) komt dus helaas op termijn te vervallen, zoals volgens plan dat eerder werd aangekondigd, per 1 januari 2015.

Aftrek kinderalimentatie 2013 (en 2014, 2015?)

Betaalt u kinderalimentatie als een bijdrage in de kosten van levensonderhoud voor uw kind(eren) jonger dan 21 jaar? Denk daarbij ook aan de uitgaven voor kleding, voeding of zorgverzekeringpremie van uw kind.

Kan uw kind niet zelf in levensonderhoud voorzien; geen of onvoldoende inkomen of vermogen? Dan mag u die uitgaven tot een vast bedrag bij uw aangifte aftrekken voor de inkomstenbelasting, maar alleen als u aan de voorwaarden voldoet.

Ontvangt u kinderalimentatie? Dat is geen inkomen voor de belasting en hoeft u ook niet aan te geven. Verkregen kinderalimentatie is belastingvrij, ook als de betaler wel de aftrek heeft.

Aftrekbaarheid is beperkt tot een vast bedrag. De situatie aan het begin van ieder kwartaal is bepalend of u aan de voorwaarden voldoet. U kunt dus niet meer dan het maximum forfaitaire bedrag aftrekken, ook niet als de werkelijke bijdragen in de kosten hoger zijn. De voorwaarden zijn:

  • Uw kind is jonger dan 21 jaar op de eerste dag van het kwartaal.
  • Uw kind kan in het kwartaal niet zelf in levensonderhoud voorzien.
  • Binnen uw huishouden heeft niemand recht op kinderbijslag of soortgelijke buitenlandse uitkering voor dit kind.
  • Uw kind heeft dit kwartaal geen recht op studiefinanciering of andere tegemoetkoming in studiekosten (ook buitenlandse).
  • Uw uitgaven voor levensonderhoud zijn voor dit kind per kwartaal minimaal € 416.

Uitgaven waarvoor u vergoeding krijgt tellen niet mee. Uitgaven van uw (eventuele nieuwe) fiscale partner wel. Veranderingen in de situatie geeft u op per ieder volgend kwartaal.

Voor gescheiden, afzonderlijk wonende ouder die bijdraagt aan de kosten voor levensonderhoud, opvoeding en studie zal op termijn geen aftrek meer mogelijk zijn.

Bron: Paul Schulte (mediator PS bemiddeling).

AANVULLING 2015: lees meer over de veranderingen in kindregelingen 2015.

Leave a Reply