Einde samenwonen: wat moet er geregeld worden voor de kinderen? Wat is wettelijk verplicht en is er ondersteuning nodig?

Ook voor samenlevers geldt dat er bij minderjarige kinderen een ouderschapsplan moet worden opgesteld. Daarin moet onder andere worden vastgelegd:

  • verdeling van de zorg
  • kinderalimentatie
  • informatie-uitwisseling over de kinderen

Ouderschapsplan indienen bij de rechtbank?

Voor samenwoners geldt dat het ouderschapsplan niet hoeft te worden ingediend bij de Rechtbank. U kunt er echter voor kiezen dit wel te doen. Op deze manier is gewaarborgd dat u een beroep kunt doen op het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), als de alimentatie niet betaald wordt.

Kinderalimentatie

Ook bij samenwoners, moet er bij het uit elkaar gaan, kinderalimentatie worden betaald. Hoeveel? De hoogte van het bedrag kunt op 2 manieren vaststellen:

  1. Een eigen berekening maken; Maak een overzicht van de kosten van de kinderen, zoals levensonderhoud, schoolgeld, sporten, abonnementen, kleding en vakanties. Zet u beide inkomsten naast elkaar en hoe dit zich tot elkaar verhoudt. Houd bij de verdeling rekening met de zorgverdeling: bij wie hebben de kinderen hun hoofdverblijf en hoe vaak is het kind bij de andere ouder.
  2. Alimentatieberekening laten maken door een mediator.

Hoe lang kinderalimentatie?

De kinderalimentatie loopt:

  • tot het 21ste jaar van het kind, vervolgens wordt het eventueel een bijdrage studiekosten levensonderhoud.
  • of tot het kind in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien.

Extra uitgaven

Onvoorziene uitgaven. Dit zijn niet de dagelijkse kosten, want die worden betaalt in de eigen huishouding. Het gaat om onvoorziene extra kosten: zoals schoolgerelateerd (een excursie op de middelbare school) of kosten die niet vanuit de zorgverzekering vergoed worden (bijvoorbeeld een beugel).

In het ouderschapsplan wordt vastgelegd dat deze uitgaven in onderling overleg plaatsvinden en verdeeld naar rato van inkomen.

Wordt er gekozen voor co-ouderschap, open dan een gezamenlijke kinderrekening op naam van beide ouders. Spreek af hier beide een bedrag op te storten per maand, waar de extra kosten van worden betaald. Verdeel deze kosten naar rato van inkomen.

Hulp bij maken ouderschapsplan?

Door zaken met een onafhankelijk mediator te bespreken, wordt u ondersteund in de communicatie. U krijgt ook informatie over de verschillende mogelijkheden en consequenties van de keuzes. Denk bijvoorbeeld aan

  • informatie over co-ouderschap.
  • passen de werktijden bij de omgangsregeling?
  • aandacht voor onderlinge spanningen, die de omgang met de kinderen negatief beïnvloeden.

Door zaken goed door te nemen en passende afspraken te maken, worden onderlinge spanningen zoveel mogelijk voorkomen.

Lees meer: Einde samenwonen – wat regelen voor de kinderen/ een Voorbeeld.

Zorgvuldige afwikkeling van uw scheiding

Resolve Scheidingsbemiddeling: regel het goed, regel het samen. Wilt u meer informatie of wilt u een vrijblijvende en kosteloze afspraak, neemt u dan contact met ons, via het landelijke contactnummer 085 1302999 of via het contactformulier.

Leave a Reply