Partneralimentatie roept veel vragen op: heb ik er recht op? Hoeveel moet ik gaan betalen?Hoe wordt alimentatie berekend? Houd ik nog wel geld over om van te leven? In de politiek ligt de duur van partneralimentatie onder vuur. Nu is dat maximaal 12 jaar, maar dit wordt mogelijk korter. Partneralimentatie is altijd maatwerk; objectief vastgestelde tremanormen zijn hierbij altijd het uitgangspunt.

Wanneer recht op partneralimentatie?

Eerste indicatie: Dit kun je globaal zien doordat één van de partners een laag inkomen heeft. Er is dan een behoefte aan partneralimentatie, omdat diegene zonder hulp van de ex-partner niet in eigen levensonderhoud kan voorzien. Kinderalimentatie gaat altijd voor op partneralimentatie. Soms is er door het betalen van kinderalimentatie geen ruimte meer voor partneralimentatie; er is dan geen draagkracht meer.

Alimentatieberekening

Berekening: Wil je het zeker weten, dan kun je door de bemiddelaar een berekening laten doen. Deze kan pas gedaan worden als de uitgangspunten helder zijn: zoals de hoogte van de inkomens of uitgaven, bijvoorbeeld de in de berekening mee te nemen woonlasten. Als er namelijk discussie is over uitgangspunten, wordt de uitkomst ook niet geaccepteerd.

  • Inkomenskant: Dit zijn van beide partners de inkomsten, zoals loon, uitkering of winst uit onderneming. Als iemand een vast inkomen heeft, is het inkomen duidelijk. Bij een eigen onderneming of bij een wisselend inkomen (bijvoorbeeld door onregelmatig werk), is het lastiger vast te stellen. Dan kun je samen met de mediator een gemiddelde bepalen of kijken naar het jaarinkomen van het jaar daarvoor. Voor het bepalen van een bedrag bij een eigen onderneming kan er ook een gesprek plaatsvinden met een boekhouder of accountant.
  • Lastenkant: deze wordt vastgesteld met behulp van de tremanormen. Dit zijn o.a. de woonlasten (huur, hypotheek) en verzekeringen van beide partners.

Bespreken uitkomst alimentatieberekening

Als bovenstaande is besproken is en de uitgangspunten bepaald zijn, maakt de mediator een berekening. Deze uitkomst wordt gezamenlijk besproken; is het bedrag redelijk?  Uitgangspunt is dat de uitkomst redelijk en billijk is. De uitkomst moet door beide partijen geaccepteerd worden.

Regelmatig ontstaat er onrust en discussie omdat de betalende partij aangeeft het niet te kunnen betalen en de ontvangende partij zegt niet van het bedrag te kunnen rondkomen. Dan loop je als mediator samen met beide partners alles bij langs. Wat is het bruto bedrag en wat hou je netto over? We nemen alle heffingen en toeslagen mee. Zo kom je steeds dichterbij de reëel en realistische situatie. Hierdoor merk je vaak dat dingen duidelijk worden en ontstaat er rust. Op basis van dit gesprek wordt het bedrag vastgesteld.

Afspraken vastgelegd in het convenant: de afspraken worden door de mediator vastgelegd in het convenant. Bij gewijzigde omstandigheden kun je in onderling overleg of met de mediator de partneralimentatie wijzigen.

 

Leave a Reply