Alimentatie

Alimentatie is de financiële ondersteuning van partners voor elkaar, na de ontbinding van een huwelijk of een beëindiging van een geregistreerd partnerschap of de financiële zorg voor jullie kinderen, als je niet (meer) bij elkaar woont. Je kunt alimentatie krijgen als je niet (volledig) in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. Je moet alimentatie betalen als je die verplichting hebt tegenover iemand die niet (volledig) in haar of zijn eigen levensonderhoud kan voorzien.

Alimentatie tussen ex-partners
‘Echtgenoten of geregistreerd partners zijn verplicht elkaar het nodige te verschaffen’. Dit houdt in dat partners over en weer verplicht zijn om, voor zover zij inkomsten hebben, naar rato bij te dragen aan de kosten van de huishouding. Na de ontbinding van een huwelijk of de beëindiging van een geregistreerd partnerschap, houden de verplichtingen van deze verbintenis op maar de onderhoudsverplichting verval niet. Heeft één van de ex-partners niet voldoende inkomsten, dan moet de ander in principe alimentatie betalen. Sinds 1 juli 1994 duurt een alimentatieplicht tussen ex-echtgenoten (en later ook geregistreerd partners), die op of na 1 juli 1994 samen is afgesproken of door de rechter is vastgesteld, maximaal twaalf jaar. De plicht om alimentatie te betalen houdt op als de ex-partner aan wie moet worden betaald, trouwt of gaat samenwonen met iemand van het andere geslacht.

Partneralimentatie samen afspreken
Bij de ontbinding van het huwelijk of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap kunnen jullie samen afspraken maken over alimentatiebetaling. Een mediator kan jullie hierbij helpen. Zo’n afspraak wordt in een schriftelijke overeenkomst (vaststellingsovereenkomst of echtscheidingsconvenant) vastgelegd. Het kan zo zijn dat de omstandigheden van jouw ex-partner of bij jezelf zo veranderen dat de afgesproken alimentatieregeling niet meer redelijk is. Je kunt dan samen een andere alimentatieregeling afspreken die schriftelijk wordt vastgelegd en door jullie allebei wordt ondertekend.

Bijstandsverhaal
Als je samen een alimentatieregeling afspreekt en één van beiden vraagt een bijstandsuitkering aan, dan vraagt de gemeentelijke sociale dienst aan de andere ex-partner een opgaaf van alle financiële gegevens. Dit om te kunnen beoordelen of (een deel van) de bijstand op hem of haar kan worden verhaald

Alimentatie tussen ouders en kinderen
De onderhoudsverplichting van ouders en kinderen houdt in dat ouders hun kinderen financieel moeten ondersteunen tot zij 21 jaar zijn. Voor kinderen beneden de 18 jaar moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders.

Als een kind van 18,19 of 20 jaar wel in het eigen onderhoud kan voorzien kan de alimentatiebetaling in overleg met het kind kunnen worden gestopt. Voor een kind van 21 jaar of ouder hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen. Bijvoorbeeld als het kind geestelijk en/of lichamelijk is gehandicapt. Een zelfde financiële verplichting hebben kinderen voor hun ouders als hun ouders behoeftig zijn.

Kinderalimentatie samen afspreken
Ook over alimentatie voor minderjarige kinderen kunnen jullie in het scheidingsconvenant een afspraak maken. De mediator ondersteunt jullie hierbij. Vanaf 18 jaar heeft het kind een zelfstandig recht op financiële ondersteuning door de ouders. Dit betekent dat de afspraak tussen jullie (de ouders) moet worden vervangen door een afspraak tussen de betalende ouder en het kind. Het kan zijn dat dan hetzelfde bedrag wordt afgesproken, maar er kan ook een andere afspraak worden gemaakt. Is het kind op het moment dat jullie uit elkaar gaan 18, 19 of 20 jaar, dan moeten de betalende ouder en het kind samen afspreken welk bedrag het kind als bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie van de ouder krijgt.